6.2. Risikoevaluering


6.2.1. Fare for liv og helse.

Det skal foretas en klassifisering og avgrensing av de områdene som inneholder renner som er bygget opp i terrenget. Her skal det utarbeides en risiko og sårbarhets analyse (ROS) for alle menneskeskapte og naturlige risikoelementer (NS 5814). Dersom noen av disse overskrider akseptable verdier må objektene sikres. Dersom dette ikke kan forsvares ut fra kulturhistoriske eller estetiske hensyn bør man unnlate å gjennomføre istandsetting.


6.2.2. Fremmedelementer.

Det skal legges begrensninger på introdusering av nye elementer som f. eks. badeland, skulpturpark, oppstillingsområde for alle mulige former for kommersiell eller ekshibisjonistisk kreativitet. Det er ikke nødvendigvis noen motsetning mellom turopplevelsen, det historiefortellende og nye kulturelle eller kommersielle elementer. Disse bør imidlertid holdes klart atskilt fra stien slik at publikum har et valg. Det skal være mulig å oppsøke kulturminnene og stien uten å måtte forholde seg til andre, ny-introduserte elementer. Unntatt fra dette er en diskret skilting, merking og oppsetting av informasjonstavler.
Get Adobe Reader Read file
 Dok 6.2, Rev. 1.00, 30. januar 2008