Rådet

Offiserene år 2000
Offiserene år 2000

Korpsets styre er et Råd bestående av Sjefen, som er Rådets formann, samtlige offiserer og 3 – 5 sivile medlemmer som velges av Offiserene. Hvis samtlige Rådsmedlemmer blir innkalt til et møte er det fremmøtte Råd, om ønskelig, beslutningsdyktig. Det sittende Råd skal fungere inntil et nytt Råd er valgt.

Rådet har den øverste myndighet når det gjelder lovgivning, bevilgninger og dom.

I Lovene heter det videre:

§9
a Rådet skal sammenkalles når:
i) Det kommer søknad om lån av korpsets eiendeler.
ii) En slik søknad skal alltid være skriftlig.
iii) Nyanskaffelser og vedlikehold skal bevilges.
iv) Ikke noe som tilhører korpset kan selges, overdras eller tilfalle noen.

§10
a Alle korpsmedlemmer har rett til å levere forslag til avstemming i Rådet.
b Hvert Rådsmedlem er pliktig til å underskrive hva majoriteten bestemmer, men kan forlange protokollert avvikelser i saken.
c Ingen vedtak er lovlige om det ikke har samtlige tilstedeværende Rådsmedlemmers underskrift.
d Ingen vedtak kan gis tilbakevirkende kraft.

§11
a Innenfor Rådet skal det velges Sekretær, Kasserer, Materialforvalter, Hyttesjef, Redaktør til bladet ”Sandviksgutten” og Idrettsoffiser. Videre skal det velges 2 revisorer som sammen med sjefen skal revidere korpsets regnskap pr. 1.1. hvert år.
b Sekretær skal føre referat fra hvert rådsmøte. Dette skal leses opp på neste møte og undertegnes, med eventuelle korrigeringer, av samtlige tilstedeværende. Videre skal han føre rådets korrespondanse. Og etter sesongslutt skal han skrive en årsberetning, med fullstendig oversikt over korpsets offiserer og menige, inkludert fødselsår og –dato, som første post.
c All korrespondanse samt årsberetning skal ved årets slutt arkiveres av sjefen.
d Kassereren skal ved årets slutt levere regnskap til sjefen, som arkiverer dette.
e Materialforvalteren skal være ansvarlig for korpsets eiendeler. Han har rett til å utpeke de med hjelperne han trenger. Ved sesongslutt skal han levere en fullstendig liste over korpsets eiendeler. Denne listen skal materialforvalteren, sammen med sjefen, sammenligne med fjorårets liste før den arkiveres. Uerstattelige effekter skal oppbevares i sikkerhetshvelv. Når effekter eller andre eiendeler tas i bruk skal disse betraktes som museumsgjenstander. Alle eiendeler skal være forsvarlig forsikret.
f Hyttesjefen er ansvarlig for å fordele hyttevakter mellom korpsets offiserer og eldste slager. Hvis en av disse forsømmer sin vakt, er det hyttesjefen’s ansvar å bøtelegge vedkommende med den sum som rådet fastslår ved sesongstart.
g Redaktøren er ansvarlig for utgivelsen av bladet ”Sandviksgutten”, korpsets tidsskrift.
h Idrettsoffiserens oppgaver er å planlegge korpsets idrettsarrangementer og andre former for idrett og lek, og tilrettelegge forholdene slik at dette skjer på en best mulig måte.

§12
a I sesongen avholdes Rådsmøtene hver søndag før korpsstart.
b Utenfor sesongen avholdes rådsmøtene minst en gang i måneden.

§13
Alle saker fremlagt i Rådet som ikke er knyttet til noe bestemt lovparagraf avgjøres med simpelt stemmeflertall. Sjefen har dobbelstemme hvis det skulle forekomme stemmelikhet.