4.1. Ansvarsforhold


Sandviksguttenes forening står som initiativtaker i prosjektet. Foreningen har innhentet grunnlagsmateriale og igangsatt tiltak for å tilrettelegge for oppstart av prosjektet. Dræggehyttens venner er fullverdige medlemmer i prosjektet. Sandviksguttenes forening står som pådrivere og vil bidra i prosjektgjennomføringen.

4.1.1. Oppdragsgiver

Prosjektet inngår i "Prosjekt Sandviken". Oppdragsgiver er Bergen kommune ved byantikvaren og byfjellsforvalter.

Byantikvaren koordinerer arbeidet med ”Prosjekt Sandviken”. Dette tiltaket gjennomføres i samarbeid med næringslivets organisasjoner i Bergen og frivillige organisasjoner i Sandviken. Bergen kommune har i år bevilget 500.000 kroner til prosjektet. Riksantikvarens plussprogram har gitt 200.000 kroner til rådgiving om bygningsvern for bydelens eiere, brukere og næringsdrivende. Kulturminnefondet forvalter midler fra det nasjonale verdiskapingsprogrammet, som skal fordeles til private tiltakshavere.

Sandviksguttenes forening har i forbindelse med Sandvikens Bataljons 150 års jubileum tatt initiativet til dette prosjektet. Forening har lang tradisjon for å initiere og engasjere seg i prosjekter til bydelens beste: Vedlikehold av Sandviksfløyen ("Pilen"), initiativ for oppstart av Stoltzekleiven, Sandvikshytten, rensing av Nordre Sandviksfjell, idrettsplass på Stemmemyren, lekeplassen i Amalie Skramsvei, bevaring av barnehjemstomten ved Sandviksveien 46, osv. Foreningens medlemmer har i tillegg blant annet deltatt med dugnadsinnsats på Kystkultursenteret og på Møllemuseet ved Gamle Bergen. Sentrum for foreningens virke i dag er buekorpshuset i Grensegrenden 1. Huset fra 1806 ble i siste halvdel av 1970-tallet reddet fra riving og istandsatt av foreningens medlemmer på dugnad. Huset er base for Sandvikens Bataljon.

Det er derfor i tråd med de beste tradisjoner at foreningen engasjerer seg i bevaringen av de nå nesten forsvunne rennene og oppgraderingen av stien til hyttene på Sandviksfjellet.


4.1.2 Prosjektansvarlig

Prosjektansvarlig er en representant for Byantikvaren i Bergen.

4.1.3. Prosjektleder

Initiativtaker er Sandviksguttenes forening v/formann Kjell Lervik. For å sikre kontinuitet vil den daglige utførelse av prosjektet settes ut til en profesjonell aktør.


Get Adobe Reader Read file
 Dok 4.1, Rev. 1.00, 30. januar 2008