Statutter og lover

Nedenfor står teksten slik den ble nedskrevet i 1936:

A. Hytten er bygget av en komité av eldre sandviksgutter opnevnt 1927 og rekonstrueret 8 de mai 1933. Samtidig blev navnet ”Sandviksguttenes Fjellhytte” antatt for å presisere Sandviksuttenes Forenings andel i foretagende.

B. Hytten er opført ved hjelp av midler innsamlet i form av gavebidrag og arrangerments, samt ved utstedelse av adgangskort. Hertil kommer verdien av det arbeidet komitéen har ydet ved å bygge hytten selv.

C. Formålet er at hytten skal være et utfluktsted for såvel eldre som yngre interesserte medlemmer av Sandviksguttenes Forening og Sandvikens Bataljon og være et ledd i arbeidet for samholdet innen begge institusjoner.

D. Hytten der har en verdi av kr. 5000 - femtusen - er Sandviksguttenes Forenings eiendom og kan som sådan ikke taes som pant for gjeld der påføres Sandvikens Bataljon. Nedlegges foreningen, overføres eiendomsretten til Sandvikens Bataljon. I begge eiendomsformer er hytten med rettigheter, inventar fonds, uangripelig av tredjemenn. Foreningen velger tilsynskomité og overtar alle forpliktelser som påhviler hytten.

E. Sandvikens Bataljon har bruksrett til hytten den tid Bataljonen er samlet. Offiserene overtar vaktholdet sammen ned en komité valgt av foreningen, og velger vaktmannskap ved Bataljonens årlige valg.

Lover

§1. Tilsynskomitéen velges på Sandviksguttenes Forenings årlige general forsamling og består av 4 mann, hvorav 2 utgår årlig. Der bør til enhver tid taes hensyn til at der fortrinnsvis velges menn med interesse for fjell-livet.

§2. Komiteen har til opgave stadig å kontrollere at hytten er i ordentlig stand. Den mottar alle innkommende midler og betaler avgiftforsikring og foretar det nødvendige vedlikeholdsarbeide. Komitéen har myndighet til bortvisning i tilfeller hvor grove forseelser foreligger, den avlegger regnskap og beretning for foreningens årlige generalforsamling.

§ 3. Vakt komitéen velges blandt foreningens yngre medlemmer og av Bataljonen ved dets årlige valg og skal bestå av det nødvendige mannskap. Utgår et vaktmannskap fra aktiv tjeneste i Bataljonen, ophører hans vakttjeneste og en annen settes i hans sted. Vaktmannskapet har til enhver tid å rette sig efter det opsatte reglement.

§ 4. Arrangements og tilstelninger i hytten kan kun finne sted efter konferanse med tilsynskomitéen som kan avkreve en nærmere bestemt avgift til hytten. Kvinner må ikke overnatte i hytten, for ektepar kan særskilt tillatelse innvilges av tilsynskomitéen.

§ 5. All intekt der innvindes ved salg av forfriskninger - børsepenger - arrangements, skal tilfalle hytten og forvaltes av tilsynskomitéen for å avsettes til et vedlikeholdsfond. Arrangsments til inntekt for andre formål enn Foreningens, Bataljonens eller hyttens, tillates ikke.

§ 6. Der skal til enhver tid forefinnes en fullstendig ajourført innventarliste, en børse for bidrag samt en fremmedbok. Disse anbringes på et lett tilgjengelig sted. Innventarlisten kontrolleres av tilsynskomitéen.