Reglement

REGLEMENT FOR HYTTEN UTSIKTEN PÅ SANDVIKSFJELLET (1936)

1) Vakten inndeles i grupper der møter efter tur og holder hytten åpen.
Den foretar salg av brus - kaffe o.l. og påser at alt går sømmelig for sig. Vaktchefen påser at vaktene utføres. Dagens salg og beholdning innføres i en bok der oppevares i hytten og som kontrolleres av neste vakt. Pengene overleveres kasserer som betaler og rekvirerer nye forfriskninger.

2) Der må alltid utvises imøtekommenhet overfor alle besøkende og spesielt mot medlemmer av Sandviksguttenes Forening. I tiden 11 formiddag og 3 eftermiddag skal alle rum være tilgjengelig, da det i denne tid er mest trafikk. Kun medlemmer av Foreningen og Bataljonen med innbetalt adgangsskort har rett til lengere ophold i hytten og kan gies adgang til kokested.

3) Der må alltid utvises den yderste renslighet. Kokekar, kopper og glass må vaskes omhyggelig før hytten forlates, bordene vaskes og gulvet feies og om nødvendig vaskes. Vakten har å sørge for brensel, og godværadager skal der hugges eine o.l. For å spare på veden må der mest mulig brukes kull som besørges opover.

4) All varme må være omhyggelig slukket og lemmene forsvarlig påsatt før hytten forlates. Avfall og papir må ikke ligge & slenge i og omkring hytten. Aske fra ovn og komfyr må uttages for hver gang. W C tømmes så ofte som nødvendig og rummet holdes rent og pent. Skader på innventar påtales og forlanges erstattet. Skader forårsaket av vinn og vær på hytten innrapporteres til tilsynskomiteen der besørger skaden reparert.

8) Man har å iakta at naboskapet til de omkringliggende hytteeiere holdes i ære. Hærverk på skog og beplantinger er på det strengeste forbudt. Skrik og skrål som kan vekke forargelse hos naboer og spaserende må ikke forekomme. Ved større ansamlinger av folk f. eks. når korpset skal til hytten må søndre sti benyttes da både sten og trappetrinn i nordre sti lett kan rase ut. Denne vei er kun beregnet på liten belastning.

6) Overtredelser av lover og reglement har bortvisning fra hytten til følge.

Hyttestyret.