7.1. Standard.


Det skal i starten av prosjektet avgjøres hvilken standard de istandsatte rennene, turstien, informasjonsmateriellet og dokumentasjonen skal tilfredsstille.

7.1.1 Renner.

Rennene skal bygges opp slik at de tilfredsstiller krav til autentisitet. I den grad noen av materialene fortsatt er i en slik tilstand at de kan benyttes skal de inkorporeres i de istandsatte konstruksjoner. For trerennenes vedkommende vil dette være minimalt, om noe. For stålrennene finnes det to lengder på enden av trerennen som sannsynligvis vil kunne benyttes.

7.1.2 Sti og trapper.

Byfjellsforvalteren har utgitt en veiledende beskrivelse som gjelder byfjellsområdet. For øvrig bør det være en rimelig forutsetning at normalt vante turgjengere skal være i stand til å ta seg opp og ned stien. Det er også en målsetning at myrlendte partier opparbeides slik at man kan gå tørrskodd under normale værforhold. Det legges i utgangspunktet ikke opp til at man skal tilrettelegge for personer med funksjonshemninger. Dersom slike hensyn skal tas må det utarbeides en alternativ budsjettering som tar høyde for dette.

7.1.3 Informasjonstavler og opplysningsmateriell.

Byfjellsforvalterens standard for skilting skal følges. I tillegg skal det utarbeides materiell i form av foldere og internettsider. Aktuelle momenter som renner, bebyggelse, geologi og biologi skiltes diskret i løypen. Folderen skal gi en kort beskrivelse av disse momentene. Internettsidene bør gi utfyllende informasjon om de ulike punktene i folderen og inneholde linker til stoff som gir mulighet til fordyping og videre lesning.
Man regner med at noen av byfjellsforvalterens ferdigproduserte plakater kan brukes.
I sammenheng med at skoler/lærere deltar i utarbeidelsen av det pedagogiske opplegget rundt stien kan de også delta i utarbeidelsen av skilttekster.

7.1.4 Dokumentasjon.

En rapport om utførte anleggsarbeider skal utarbeides. Denne skal inneholde en beskrivende del og arbeidstegninger, eventuelt fotografisk beskrivelse som viser før og nå tilstand. Anleggs- og vedlikeholdslogg skal føres fortløpende.Get Adobe Reader Read file
 Dok 7.1, Rev. 1.00, 30. januar 2008