7.2. Drift og vedlikehold.


Renner, sti og informasjonstavler skal ha en vedlikeholdsplan. Prosjektleder sørger for å etablere denne. Det skal avsettes et årlig budsjett for vedlikehold. Dette må inngå i kommunens budsjett. Området skal til en hver tid være sikkert, ryddet og i god stand.

7.2.1. Forvaltningsplan.

Det skal utarbeides en enkel forvaltningsplan for stien. Det vil tilligge prosjektleder å lage forvaltningsplanen, som avtalefestes. Dette skal gjøres i en tidlig fase. Forvaltningsplanen skal klargjøre at det overordnete ansvaret for stien ligger hos Bergen kommune. Det skal utarbeides retningslinjer som sier noe om når rennene eventuelt skal avvikles dersom drift og vedlikehold ikke fungerer tilfredsstillende.

Det skal utarbeides absolutte kriterier for hva som tilfredsstiller kravene for akseptabel standard. I den grad vedlikeholdet settes ut på kontrakt skal det knyttes negative økonomiske incentiver for avvik fra avtalt standard.
Get Adobe Reader Read file
 Dok 7.2, Rev. 1.00, 30. januar 2008