Lover

Gamlekarene i 1987.
Gamlekarene i 1987.

Formålsparagrafen

Formålsparagrafen sier at Foreningen skal samle eldre og yngre Sandviksgutter for i kameratslig samvær å friske opp gamle minner og dyrke felles interesser. Den skal etter evne dessuten støtte Sanvikens Bataljon, avgi komite og rådsmedlemmer og arbeide for bydelens beste.

Lovene ble vedtatt og foreningens første styre ble valgt.
Formann .....................Bjarne Bergesen
Varaform .....................Breder Gundersen
Sekretær .....................Einar Eriksen
Kasserer .....................Fredrik Skulstad
Styremedlem ..............Gustav Savland
Suppleanter Abr. Martin Andreassen, Jørgen Hjemdahl, Bjarne Olsen, Georg Rosendahl og Petter Pedersen. Revisorer: Chr. Tvedt og A. Wallem.

Det nyvalgte styret gikk med iver og pågangsmot i gang med sitt arbeid for å gjøre foreningen så stor og attraktiv som vel mulig.

Etter fire styremøter, for bl.a. å klargjøre program for første medlemsmøte, samlet ca. 100 forventningsfulle medlemmer seg i Hotel Rosenkrantz selskapslokaler den 26. oktober 1931.

LOVER for Sandviksguttenes Forening
(Vedtatt 2/6 - 1931 med endringer vedtatt 29/4 1941, 26/3 1943, mars 1992 og 7/3 2008).

§ 1.
Foreningens navn er «Sandviksguttenes Forening», og dens sete er i Bergen.

§2.
Foreningens formål er å samle eldre Sandviksgutter - fortrinnsvis tidligere medlemmer av Sandvikens Bataljon, for kameratslig samvær å oppfriske gamle minner og dyrke felles interesser, samt arbeide for Sandvikens Bataljon og bydelens beste.

§3.
Uverdig oppførsel eller annen usømmelig opptreden som kan skade foreningens virke kan medføre ekskiusjon under forutsetning av enstemmighet i styret. Ekskiusjonen kan av vedkommende medlem innbringes for første medlemsmøte, og dette kan med 2/3 flertall omstyrte styrets beslutning.

§ 4.
Dersom forholdene tilsier det, kan medlemmer av foreningen innby andre, fortrinnsvis Sandviksgutter til medlemmer av foreningen. Eventuelle nye medlemmer må godkjennes av styret.

§5.
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøte og betales en gang i året forskuddsvis. Aktive offiserer i Sandvikens Bataljon har gratis medlemskap. Foreningen forpliktes av formannen, sekretæren og et styremedlem i fellesskap, og regnskapsåret løper fra 1/1 til 31/12. Revidert regnskap skal av styret fremlegges på årsmøtet.

§ 6.
Foreningens styre består av 5 medlemmer, valgt av årsmøtet. Formannen velges ved særskilt valg, for ett år av gangen, de øvrige styremedlemmene for to år av gangen. Styret velger selv innen sin midte, viseformann, sekretær og kasserer. Av styret uttrer hvert år de to som har fungert lengst.

§7.
Medlemsmøte avholdes to ganger i året. Årsmøte avholdes innen mars måneds utgang, og høstmøte innen oktober måneds utgang.

§ 8.
Årsmøtet foretar:
A Valg på formann, uttredende styremedlemmer og suppleanter. Valg på husstyre, hyttestyre, valgkomite, to revisorer samt representanter til utvalg og komitéer.
B Forhandler årsberetning og regnskap.
C Behandler andre foreningsanliggender som måtte kreve årsmøtets beslutning.
D Revisjon av Sandviksguttenes forenings lover. Forandring av lovene krever 2/3 flertall. I tilfelle stemmelikhet for andre sakers vedkommende, gjør formannens stemme utslaget.

§9.
Foruten de i § 2 nevnte formål, skal foreningen etter evne støtte Sandvikens Bataljon, såvel økonomisk som med gode råd og annen assistanse, idet komité og rådsmedlemmer avgis.

§ 10.
Hvis årets regnskap viser overskudd, kan det etter beslutning i styret, overføres midler til Sandvikens Bataljon. Forslag kan også fremsettes av medlemmer.

§ 11.
Æresmedlemskap. § B. endret mars 1997.
A Æresmedlemskap kan tildeles en person som har gjort seg fortjent ved sitt virke til foreningens fremgang.
B Utnevning av æresmedlemskap bestemmes av en æresmedlemskapskomité bestående av foreningens styre, foreningens tidligere formenn og de utnevnte æresmedlemmene. Æresmedlemskomitéen som ledes av foreningens formann er beslutningsdyktig når minst 3/4 av komitéen er til stede.
C Utnevning av æresmedlemskap til medlemmer kan kun skje ved 3/4 stemme- flertall. All stemmegivning skal foregå skriftlig.
D Forslag om æresmedlemskap kan sendes av et hvilket som helst medlem til foreningens formann. Alle forslag må være skriftlig og inneholde grunn for
innstillingen.
E Sekretæren som velges for hvert møte fører nøyaktig protokoll over forhandlingene.
F Selve meddelelsen om utnevningen finner sted på årsmøtet hvis ikke styret i foreningen fastsetter en annen anledning.
G Disse vedtekter kan bare forandres etter innsendt forslag på ordinært årsmøte med 2/3 av de avgitte stemmer.

§ 12.
Foreningens oppløsning kan besluttes av et ekstraordinært årsmøte. Denne treffer også avgjørelse om anvendelse av foreningens midler, forsåvidt Sandvikens Bataljon da ikke eksisterer. I motsatt fall skal alt tilfalle Sandvikens Bataljon.