1.3. Rammer


1.3.1. Prosjektets tidsrammer

Forprosjekt høst/vinter 2007 - vår 2008.
Hovedrosjekt årlige dugnader 2007 - 2015.

1.3.2 Geografisk ramme

Natur- og kulturstien skal bestå av en historisk trase på ca 1 km fra Munkebotsvannet til Sandvikshytten. I tillegg beskrives tilstøtende turstier slik at man får beskrevet alternative rundløyper i området.

1.3.3. Deltakere

Sandviksguttenes forening
Dræggehyttens venner
Byantikvaren
Byfjellsforvalteren

1.3.4 Målgruppe

Barn og unge er en særlig viktig målgruppe Det er viktig at barn og unge som opplever et oppvekstmiljø i endring får kunnskap om sitt nærmiljøs historie, biologi og geologi.
En aktiv bruk av kunnskaps- og opplevelseselementene langs stien, blant annet av skoleklasser, vil bidra til å stimulere nysgjerrighet, kunnskapsproduksjon, identitetsfølelse og trygghet.

1.3.5 Økonomi

Totalkostnad for prosjektet er i utgangspunktet beregnet til ca. kr. 1,5 millioner. Av dette forventes det at sponsorer og andre private bidragsytere (inklusivt dugnad) skal bidra med 60-75% og at offentlige midler dekker resten. Se for øvrig punkt 9.4.

Get Adobe Reader Read file
 Dok 1.4, Rev. 2.00, 8. april 2008