9.4 Kostnader og finansiering


9.4.1 Kostnader

For støttene anslås kr. 2000 pr. stk. En replika av en seksjon av trerennen med skjøt koster ca. 6-8.000 å produsere, tilsvarende ca kr 2000 pr. løpemeter. Trakten som fanger opp vannet fra fossen er boltet i fjellet og har gulv av tre. Det antas at disse arbeidene vil koste rundt kr. 30-35.000. Anslått pris for istandsettelse av trerennene med støtter skulle da ligge rundt kr 200.000. (1.) For jernrennene har man foreløpig ikke eksakt anslag for de 75 meter som danner nederste del av rennesystemet.
Dersom man regner kr. 3000 pr løpemeter og kr. 2000 pr støtte pluss en del sikringsarbeider skulle et grovt estimat tilsi ca. kr 300.000.
For arbeidene med istandsettelse av stien ca. kr. 300.000 (2.). ROS studie (3.) ca kr. 90.000. Legger man så til kr. 300.000 for prosjektadministrasjon, dokumentasjon og informasjonsmateriell opererer vi med en kostnadsramme på kr 1.554.000 inkludert prosjektreserve for hovedprosjektet.

Kilder:
1. R. Hermansen Absolutt Form AS
2. G. Wikholm annleggsgartner Staren AS
3. Norconsult AS
(Alle anslag er gitt uten forpliktelser.)

Kostnadsoverslag
Trakt...........................................35.000
Replika renneseksjon med skjøt...8.000
Trerenner......70 m...2000.........140.000
Støtter do.....18 stk 2000............36.000
Stålrenner.....75 m...3000.........225.000
Støtter do.....15 stk 2000............30.000
Oppgradering av stien..............300.000
ROS studie..................................90.000
Prosjektadministrasjon.............300.000
Informasjonsmateriell...............100.000
Prosjektreserve 20%................252.800
-------------------------------------------------
Total......................................1.516.800
-------------------------------------------------
I tillegg må det avsettes et (uspesifisert) beløp i årlige vedlikeholdskostnader.

NB! Tallene er preliminære.

9.4.2. Finansiering

Det legges opp til å få sponsorstøtte fra ulike næringslivsfond og andre bidragsytere til 60 - 75% av prosjektets kostnader, resten finansieres med offentlige midler. Næringslivet forutsettes å støtte de fysiske arbeider og deler av dokumentasjonen – Kommunen tar utgifter til administrasjon, vedlikehold og informasjonsmateriell.


Get Adobe Reader Read file
  Dok 9.4, Rev. 2.0, 15. september 2008